Jenva tula watel ki ,tu ekhadya


Jenva tula watel ki ,tu ekhadya
andharyakholit band ahes,jenva
tula watel tyakholichya daar
khidkya thar-thar
kapatahe,jenva tula watel tya
kholit raktachrakta ahe,tari tu
ghabru nakos tusurakshit
ahes ,karan tu mazya
kaljatahes.

0 comments:

Post a Comment