Kharach Kunachya Athavani SobatJagnyachi


Kahi Milvanyape ksha Kahi Harvanyach i maza veglich asate,
Band Dolyane Kunachi Athavan karanyachi Maza Kahi Veglich Asate,
Ashru banatat Shabd Ani Shabd Banatat Kavita,
Kharach Kunachya Athavani SobatJagnyachi Mazach Vegli Asate....!

0 comments:

Post a Comment