mahit nahi mala yache uttar pan


tulach shodhat aste mazi najar
kontya kshani hoil tuzyashi
najranajar
asel konte thikan
asel konta kshan
mahit nahi mala yache uttar pan
tari tula shodhtey mazi najar

0 comments:

Post a Comment