Ashi Hi Ek Maitri Aste

Ashi Hi Ek Maitri Aste, Ji Shabdawina Barech Kahi Sangun Jate. Manatil Sukh-Dukh Watun Ghete, Aani Dur Rahun Hi Jawal Aslyacha Vishwas Dete.

0 comments:

Post a Comment