Ashi Hi Ek Maitri Aste,Ashi
Hi
Ek
Maitri
Aste,
Ji
Shabdawina
Barech
Kahi
Sangun
Jate.
Manatil Sukh-Dukh Watun
Ghete,
Aani
Dur
Rahun
Hi
Jawal
Aslyacha
Vishwas Dete.

0 comments:

Post a Comment