Athavani ya varulatil mungya

Athavani ya varulatil mungya sarkhya astat, Aat kiti aahet hya baherun kalat nastat, Pan ek nighali ki pathopath.. . . saglya baher yetat !

0 comments:

Post a Comment