Beshudh jhalelya mansala doctorkad

Beshudh jhalelya mansala doctorkade aanle jaate. Doctor(nadi tapaasun): Ha tar melay! Beshudh manuh (lagech uthun basat): mi tar jiwant aahe! Beshudh mansachi bayako: Chup basa…..tumhala kay kalate? Yewadhe mothe doctor kay khote bholtil?

0 comments:

Post a Comment