Darling mazya dilaat ye

Mawali: Darling mazya dilaat ye! Mulgi: Sandel kadhu ka? Mawali: Ag, he mandir thodich aahe, tashich ye!

0 comments:

Post a Comment