Darvajyala latkunje pan ubhe

Bus conductor: Darvajyala latkunje pan ubhe ahet tyani aatmadheyeun ubhe rahave! (Tari darvajatun kuni pravasi jaagcha halala nahi..shevti conductor yuktine mhanto…) Bas conductor: Tumhala tumachya bayakochi shapath aahe!! (Tenvha seatvar baslele pravashi dekhil latknyasathi darvajyajawalgardi kartat!)

0 comments:

Post a Comment