Ek sunder Charoli: Premat jariEk sunder Charoli:
Premat jari “Padalo” tari,
Aamhala kadhich “Lagat” nahi,
Karan ekivar prem karun,
Aamach kadhich “Bhagat” nahi … !

0 comments:

Post a Comment