Ek sunder Charoli:Premat jari

Ek sunder Charoli:Premat jari "Padalo" tari,Aamhala kadhich "Lagat" nahi,Karan ekivar prem karun,Aamach kadhich "Bhagat" nahi ... !

0 comments:

Post a Comment