Eka restaurantmadhye ek customer

Eka restaurantmadhye ek customer ordun mhanto: Waiter,majya chahat mashi padli aahe. Waiter: Saheb kalaji karu naka, ti phar tar thembabhar chaha piuntakil.

0 comments:

Post a Comment