Ekdha ek mulga vargat joke

Ekdha ek mulga vargat joke
sangto ani sagalya mulancha baang
viskattho,

..

..

kaa???

..

..
..

..
..

..
..

..
Kaaran Joke thyaycha dokyavarun
jatho....

0 comments:

Post a Comment