Galavar hasu khulavnari MAITRI

Galavar hasu khulavnari MAITRI
Ramat-gamat janari MAITRI
Dur asun jawal bhasnari MAITRI
Hoy gupchup manat ghar karun rahte tich MAITRI.

0 comments:

Post a Comment