gun shikun tumhi kaay karnaar

Judge: Tu chori keli hotis? Chor: Ho..keli hoti! Judge: Kashi kelis tu chori? Chor: Jaaudya saaheb…hya vayaat choriche gun shikun tumhi kaay karnaar?

0 comments:

Post a Comment