Gurur Bramha, Gurur Vishnu

Gurur Bramha, Gurur Vishnu , Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbramha Tasmay Shri Guruvey Namah!
Guru Pornimechya Hardik Subhechcha!

0 comments:

Post a Comment