Himat asel tar yapexa phalt

Himat asel tar yapexa phaltu SMS pathvun dakhav
Sir:Peruchya zadawar 10ambe,yatle5chiku kadhle,tar zadawar kiti kele urle
Stu:10hatti
Sr:Are wa,kase olkhle
St:karan mi dabyat methichi bhaji anli ahe.

0 comments:

Post a Comment