Lagnachya pangtit GangaramLagnachya pangtit Gangaram khup velepasun jevat asto. Ek Varati tyala vicharto… Varati: Kay ho, kiti veleparyant jevaal? Gangaram (nailajane): Mi swataha kevhapasun khaun kantalaloy, pan kay karu lagnapatriket lihiley- Jevnachi vel 110 AM to 40 PM.

0 comments:

Post a Comment