Mazyajawal 10naral aahet

Guruji (Bandyala): Mazyajawal 10naral aahet, tyatil 4 naral mi tula dili, tar mazyakade kiti naral urlit? Bandya: Mahit nahi Guruji! Guruji (ragaun): Ka, itke sope ganit dekhil yet nahi tula? Bandya: Amhi sarva ganit keli animosambimadhye karto!

0 comments:

Post a Comment