Sahaj bhetlo aapan eka walna

Sahaj bhetlo aapan eka walna warti Sahaj julali hi aapli nati kadhi na sampaychi Kadhi na tutaychi Ashich raho hi MAITRI apli Nirantar

0 comments:

Post a Comment