Shikshak mantryachya mulala

Shikshak mantryachya mulala vicharatat…. Shiksha: Sang baghu pur aani dushkaal yaa doghant nemka pharak kay? Mulga: Jamin-asmanacha farak aahe! Shikshak: To kasa bare? Mulga: dushkal asla ki maze daddy jeepne daura karatat ani pur aala ki vimanaane!

0 comments:

Post a Comment